Conference

ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 303
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
19 - 21 พฤษภาคม 2004
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-