Conference

การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ KSSC 563
การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวยีน brittle-1 พันธุ์ KSSC 563 ให้แก่ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน),1 ต.ค. 2005 - 30 ก.ย. 2006