Conference

การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 4452
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และ[บริษัทเมล็ดพันธุ์ การใช้ประโยชน์ :ผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 4452 เผยแพร่ และจำหน่ายสู่เกษตรกร,1 ต.ค. 2003 - 30 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ้วส์ จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Sweet Corn Breeding ,27 ก.พ. 2013 - 27 ก.พ. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :พันธุ์และ /เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหว /เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวโพดหมัก ,29 เม.ย. 2013 - 30 เม.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี พ.ศ. 2557,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014