Conference

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวยีน brittle-1 ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพในการรับประทานที่ดี
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2
ชาติ
9 - 11 มีนาคม 2006
เมือง นครนายก ประเทศไทย
-
-