Conference

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อคคุณภาพชีวิตในการทำงานและการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2549
Class
ชาติ
Date
16 สิงหาคม 2006
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

คุณภาพชีวีตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (รุ่นที่ 2),21 พ.ค. 2006 - 21 พ.ค. 2006