Conference

การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์เกษตรศาสตร์ 2
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39
ชาติ
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2001
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401454 ชื่อวิชา Plant Reproductive Physiology,23 ก.พ. 2009 - 23 ก.พ. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงงานแปรรูป บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 605 ให้แก่ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน),1 ต.ค. 1999 - 30 ก.ย. 2000