Conference

การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39
ชาติ
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2001
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี ปีละ 20 ตัน เกษตรกรนำไปปลูกในพื้นที่ 20,000 ไร่ คิดเป็นรายได้จากมูลค่าฝักสดปีละ 160 ล้านบาท ถ้านำไปผลิตฝักต้มขายหรือน้ำนมข้าวโพด จะมีรายได้มากกว่าปีละ 500 ล้านบาท และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์อินทรี 2 มูลค่า 10 ล้านบาทต่อปี ,1 ต.ค. 1998 - 30 ก.ย. 2009