Conference

การตรวจสอบความผิดปกติไส้ฉ่ำน้ำอย่างไม่ทำลายในผลสาลี่
การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7
ชาติ
19 - 20 สิงหาคม 2009
-
-
-

Author

Output From Project

การประเมินคุณภาพภายในผลสาลี่อย่างไม่ทำลาย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว:หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7,19 ส.ค. 2009 - 20 ส.ค. 2009