Conference

Article
การศึกษาวิธีการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์2
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
6 - 9 พฤษภาคม 2009
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-