Conference

การจัดกลุ่มซอสเย็นตาโฟ จากลักษณะทางประสาทสัมผัสและค่าทางเครื่องมือ
การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 14
ชาติ
10 - 11 กันยายน 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-