Conference

การศึกษาตำแหน่งของยีนฟื้นฟูความเป็นหมันของเกสรตัวผู้ในพริก (Capsicum annuum L.) โดยการวิเคราะห์แบบ Bulk Segregant
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
ชาติ
6 - 8 พฤษภาคม 2009
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-