Conference

การศึกษาการกระจายตัวของดีเอ็นเอเครื่องหมายในประชากรกล้วยไม้สกุลหวายลูกผสม
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
ชาติ
6 - 8 พฤษภาคม 2009
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-