Conference

Article
การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยวิธีไม่ทำลายด้วยเทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดในช่วงคลื่นสั้น
Conference
การสัมมนาทางวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3
Class
ชาติ
Date
10 - 11 ตุลาคม 2005
Location
-
DOI
-
Related Link
-