Conference

Article
การพัฒนาเทคนิคการผลิตเม็ดราขาวไร้ชีวิตที่ตรึงด้วยไคโตซานเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับสารนอนิลฟีนอล
Conference
นิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยี ทุนปริญญาตรี สกว.ครั้งที่ 7 IRPUS52 "งานวิจัยสร้างปัญญาพัฒนาประเทศ"
Class
ชาติ
Date
26 - 29 มีนาคม 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-