Conference

ผลของระดับความเข้มข้น และระยะเวลาการพ่นสาร GA3 ที่มีต่อคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Perlette
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
ชาติ
6 - 9 พฤษภาคม 2009
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตองุ่นในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ใน บทคัดย่อผลงานประชุมวิชาการที่เสนอในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8. หน้า 293. สาขาไม้ผล/ยืนต้น. ภาคโปสเตอร์. ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 2552. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส. จังหวัดเชียงใหม่. 402 หน้า.,6 พ.ค. 2009 - 9 พ.ค. 2009