Conference

Effect of urease inhibitor on nitrogen fates in wheat soils
Comission on Higher Education Congress II
ชาติ
27 - 29 สิงหาคม 2009
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงประสิทธิภาพของปุ๋ยไนโตรเจนในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แหล่งทุน :ทุนวิจัยจากทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) ปี พ.ศ. 2553 ,25 ม.ค. 2010 - 24 ม.ค. 2011