Conference

การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำเสียเศษอาหารโดยจุลินทรีย์
การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5
ชาติ
29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2009
เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425599 ชื่อวิชา Thesis,8 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009