Conference

Article
การกำหนดอายุโบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา อิฐ ด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน : กรณีศึกษาเศษอิฐจากดงเวียงแก่น อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
Conference
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
Class
ชาติ
Date
4 - 5 สิงหาคม 2008
Location
ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-