Conference

Article
การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลชุมชนในประเทศสหภาพพม่า
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202596 ชื่อวิชา Selected Topics in Chemical Engineering,2 พ.ย. 2009 - 26 ก.พ. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตไบโอดีเซลและคุณสมบัติของไบโอดีเซล,12 ม.ค. 2006 - 12 ม.ค. 2006