Conference

Article
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของน้ำมันปาล์มในระหว่างการทอดมันเทศที่สภาวะสุญญากาศและสภาวะบรรยากาศ
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054551 ชื่อวิชา Development of Agro-Industrial Product,2 พ.ย. 2009 - 28 ก.พ. 2010