Conference

ผลของสารเคลือบไคโตแซนต่อคุณภาพของมะม่วงฟ้าลั่นสดตัดแต่งในระหว่างการเก็บรักษา
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-