Conference

Article
ผลของการห่อหุ้มสาหร่ายเกลียวทองต่อปริมาณซี-ไฟโคไซยานิน และสมบัติการต้านออกซิเดชัน
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)