Conference

การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ NS1 protein เพื่อตรวจวินิจฉัยไวรัส ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาวัคซีนไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 โดยเทคนิค reverse genetics (rgH5N1) และชุดตรวจวินิจฉัย NS1 ELISA เพื่อแยกสัตว์ที่ติดเชื้อออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน ในการควบคุมและขจัดโรคไข้หวัดนก H5N1

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508552 ชื่อวิชา Integrated Virology and Immunology,27 มิ.ย. 2022 - 15 ส.ค. 2022