Conference

ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบเชื้อ Anaplasma platys กับจำนวนเกล็ดเลือดในสุนัข
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-

Author

Output From Project

ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ของการตรวจพบเชื้อ Anaplasma platys กับจำนวนเกล็ดเลือด

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Understaing the bloos results: a must for every clinicians,10 พ.ค. 2011 - 10 พ.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504521 ชื่อวิชา Advanced Veterinary Clinical Pathology,27 ธ.ค. 2011 - 27 ธ.ค. 2011