Conference

การศึกษาเชื้อ และการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Campylobacter ในฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ในภาคกลางของประเทศไทย
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-