Conference

Article
Pseudomonas fluorescens SP007s กระตุ้นให้คะน้าสร้าง salicylic acid เพื่อต้านทานการเกิดโรคขอบใบทอง
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-