Conference

ตำแหน่งผลบนต้นที่มีผลต่อคุณภาพผลชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-