Conference

ผลของอุณหภูมิ ภาชนะและ ระยะเวลาในการเก็บรักษาที่มีต่อความงอก ความแข็งแรง และปริมาณน้ำมันของเมล็ดพันธุ์สบู่ดำ (Jatropha curcas L.) accession KUBP 74
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-

Author

Output From Project

การจัดการระบบการปลูกสบู่ดำและการพัฒนาศักยภาพการผลิตในพื้นที่ต่าง ๆ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบรรยาย ฝืกงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช,12 มี.ค. 2009 - 29 เม.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบรรยาย ฝืกงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช ,24 เม.ย. 2009 - 28 เม.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์เพื่อป้องกันโรคและแมลงในโรงเก็บ แหล่งทุน :สวพ.มก. และ หน่วยงานต้นสังกัด,1 ก.ย. 2009 - 21 ต.ค. 2011
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศุนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :การลดการนำเข้าสารเเคมี,1 ก.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2011
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศุนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :การใช้สารสกัดสบู่ดำคลุกเมล็ด และฉีดสารป้องกันกำจัดโรครา และแมลง เพื่อเป็นการลดการนำเข้าสารเเคมี ,20 ส.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2010
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาครัฐ และเอกชน การใช้ประโยชน์ :นำเมล็ดพันธุ์ไปปปลูก,3 ก.ย. 2007 - 30 ก.ย. 2010
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยเขาหินซ้อน เทคโนโลยีการเกษตรร้อยเอ็จ และ อยุธยา การใช้ประโยชน์ :นำเมล็ดพันธุ์ไปปลูก,10 ก.ย. 2007 - 24 ก.ย. 2010
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศุนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :การนำเมล็ดพันธุ์ และการกำหนดอายุเมล็ด ที่เก็บ ไปเพื่อใช้ในการสกัดนำมันสบู่ดำ,7 ก.ค. 2009 - 29 ก.ย. 2011