Conference

ผลของไซโตไคนินและกล้วยหอมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เอื้องเงินแดงในสภาพปลอดเชื้อ
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-