Conference

Article
การศึกษาการย่อยสลายของเปลือกผลไม้ด้วยเทคโนโลยีการฝังกลบในถังพลาสติกโดยการบดสับร่วมกับการกลบด้วยดินแดงผสมกาบมะพร้าวสับหรือแกลบสด
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-