Conference

การเจริญเติบโตทางลำต้นของพลับ (Diospyros kaki L.) บนพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 มีนาคม - 20 กรกฎาคม 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

ผลของแฝกที่มีต่อการไถพรวนดินระดับลึกในแปลงไม้ผล

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ การใช้ประโยชน์ :การเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์,17 มี.ค. 2009 - 20 มี.ค. 2009