Conference

การใช้ภาพถ่ายในการสอบปฏิบัติการวิชาจุลกายวิภาคศาสตร์
การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
ชาติ
29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2009
เมือง ระยอง ประเทศไทย
-
-