Conference

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการกลั่นลดกรดไขมันอิสระออกจากนํ้ามันปาล์มดิบโดยการกลั่นด้วยไอนํ้าภายใต้สภาวะสุญญากาศ
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10
ชาติ
1 - 3 เมษายน 2009
อื่นๆ ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิชัยพัฒนา การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการลดกรดไมันอิสระในน้ำมันจากเมล็ดชา,13 ก.ค. 2011 - 13 ก.ค. 2013