Conference

Article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการธนาคารขยะชุมชน: กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเครือ เทศบาลเมืองสกลนคร เทศบาลตำบลกุมภวาปี และเทศบาลนครอุดรธานี
Conference
การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
25 - 27 มีนาคม 2009
Location
นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-