Conference

ผลของการใส่มูลสัตว์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์สุวรรณ 4452 ใน 3 ฤดูปลูก
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5
ชาติ
8 - 9 ธันวาคม 2008
นครปฐม ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,16 ม.ค. 2009 - 16 ม.ค. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายการประชุมวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5,8 ธ.ค. 2008 - 8 ธ.ค. 2008