Conference

คำอ้างถึงบุคคลที่สามของผู้พูดต่างระดับช่วงชั้นอาชีพ
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น และภาษาย่อยสังคมของไทย : ประเด็นปัญหาและข้อค้นพบใหม่”
ชาติ
14 - 15 มีนาคม 2009
เชียงราย ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372313 ชื่อวิชา Linguistics & Its Application,12 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009