Conference

Article
การศึกษาทางความหมายและการจัดประเภทของ “ผัก” และ “ผลไม้”
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น และภาษาย่อยสังคมของไทย: ประเด็นปัญหาและข้อค้นพบใหม่
Class
ชาติ
Date
15 มีนาคม 2009
Location
เชียงราย ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การตั้งชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้านในจังหวัดสระบุรี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :The semantic categorization of Mon and Thai native vegetable names แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 ก.ค. 2009 - 31 ส.ค. 2009