Conference

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
ชาติ
25 มีนาคม - 27 เมษายน 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

พรรณพฤกษชาติวงศ์ย่อยไผ่ (Poaceae; Bambusoideae) ในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302432 ชื่อวิชา Bamboo & Palm,21 ธ.ค. 2011 - 2 ก.พ. 2012