Conference

Article
การทำผงเปลือกมังคุดแห้งเพื่อใช้ผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมเปลือกมังคุด
Conference
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)