Conference

Article
การห่อหุ้มคาร์บอนแบล็กด้วยพอลิสไตรีนและไคโตซานที่ผ่านการเชื่อมขวาง
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงการใช้งานของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลดดินัมในอิเล็กโทรดของเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202471 ชื่อวิชา Polymer Engineering,2 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงยางธรรมชาติเพื่อใช้ทดแทนบิวตะไดอีนในยางเอสบีอาร์ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,29 ม.ค. 2008 - 25 ก.ย. 2009