Conference

The ISSAAS International Congress 2008
นานาชาติ
23 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การชักนำการออกดอกนอกฤดูของแก้วมังกร แหล่งทุน :วช.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010