Conference

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนิสิต กรณีศึกษาในรายวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏนครปฐม
ชาติ
17 ตุลาคม 2008
อื่นๆ ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01153581 ชื่อวิชา Qualitative Research in Education,8 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009