Conference

การประเมินคุณภาพภายในของผลสาลี่อย่างไม่ทำลาย
การประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 1(IRPUSCON-01)
ชาติ
27 - 29 มีนาคม 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การประเมินคุณภาพภายในผลสาลี่อย่างไม่ทำลาย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1,27 มี.ค. 2009 - 29 มี.ค. 2009