Conference

การพัฒนาสมองในการออกกำลังกาย
การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง มิติใหม่สู่อนาคต : สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ
ชาติ
6 ธันวาคม 2008
พิษณุโลก ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตำบาลท่าเยี่ยมและสถานีอนามัยตำบลท่าเยี่ยม จ.พิจิตร การใช้ประโยชน์ :วิทยากรอบรมการพัฒนาการสร้างสุขภาพด้านไอคิว-อีคิวด้วยนวัตกรรมตารางเก้าช่อง,13 ต.ค. 2009 - 14 ต.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ,11 ก.พ. 2010 - 11 ก.พ. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006554 ชื่อวิชา Adult & Elderly Nutrition,11 ก.พ. 2010 - 11 ก.พ. 2010