Conference

มิติใหม่สู่การเรียนรู้ : สุขภาพ พลศึกษา และนันทนาการ
การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง มิติใหม่สู่อนาคต : สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ
ชาติ
1 ตุลาคม - 28 พฤศจิกายน 2008
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :วิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายขั้นพื้นฐาน ชั้นกลางและขั้นสูง เรื่อง หลักการฝึกกล้ามเนื้อ,27 ก.ย. 2009 - 27 ก.ย. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร การใช้ประโยชน์ :วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเป็นผู้นำการเสริมสร้างสุขภาวะ รุ่นที่ 2,5 ก.ย. 2009 - 6 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172661 ชื่อวิชา Test Construction in Physical Education,1 มิ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2010