Conference

Article
การศึกษาการไหลของความเค้นรอบรูเจาะบนแผ่นบางที่รับแรงดึงด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22
Class
ชาติ
Date
16 ตุลาคม 2008
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-