Conference

Article
การประเมินความเสียหายของพริกขี้หนูหลังเก็บเกี่ยว
Conference
การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
10 - 11 ตุลาคม 2005
Location
ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-