Conference

การเสริมสารชีวนะในนำนมเหลืองโคที่หมักในสภาวะอุณหภูมิห้องเย็น
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4
ชาติ
6 - 7 ธันวาคม 2007
อื่นๆ ประเทศไทย
-
-