Conference

Article
การคัดแยกความอ่อน-แก่ของส้มโอพันธุ์ขาวทองดีด้วยคุณสมบัติการกระแทกเชิงกล
Conference
การประชุมสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น
Class
ชาติ
Date
14 สิงหาคม 2008
Location
อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-