Conference

Article
อิทธิพลของจังหวะการพ่นสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมที่ปลูกด้วยเทคนิคแบบแอโรโพนิกส์
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”
Class
ชาติ
Date
26 - 30 พฤษภาคม 2008
Location
พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-